بازار صادرات مغز تخمه فله

مغز تخمه فله را می توان برای صادرات هم انتخاب کرد و گرچه زیاد مرسوم نیست اما دیده می شود که برخی تجار سفارش این محصول را از بازار کشورهای دیگر دریافت می کنند.
مغز تخمه ها که در مرحله اول ارزش روغن گیری فوق العاده ای دارند، در ایران هم قابل تولید هستند.
این محصول به صورت فله فروش می رود و باید دقت نمود تا بسته بندی های آن به شکلی باشد که محصول دچار آسیب نگردد. زیرا به صورت ویژه و مخصوصا در بازار صادرات، روی این نکات، دقت صورت می گیرد.