شرکت تولید مغز تخمه آفتابگردان

مغز تخمه آفتابگردان جزو دانه های روغنی پرکاربردی است که شرکت های مختلفی در ایران به تولید عمده اش می پردازند و از انواع ایرانی یا خارجی در روند کار خود بهره می گیرند.
مغز تخمه آفتابگردان یک محصول پر خاصیت است که به همین سبب استفاده از آن اوج گرفته و رو به رشد می باشد.
اکنون تولید این محصول در شرکت های مختلفی دنبال می شود و می توان به اشکال گوناگون شاهد عرضه انواع مغز تخمه آفتابگردان بود.