عرضه مستقیم مغز تخمه خارجی

مغز تخمه های خارجی هم در بازار ایران زیاد یافت می شوند و رقابت بر سر مصرف آنها و عرضه مستقیم شان به خوبی مشهود است.
مغز تخمه خارجی ممکن است با ورود به ایران و تا رسیدن به دست خریدار خود، واسطه های زیادی را تجربه کند.
هر اندازه بتوان عرضه مستقیم را در فروش مغز تخمه خارجی تجربه کرد، قطعا در جهت کاهش نرخ محصول گام برداشته ایم. این امر برای هر خریداری نیز درجه اهمیت فوق العاده دارد و لذا به عرضه مستقیم مغز تخمه وارداتی، بها می دهد.