قیمت انواع مغز سه تخمه بو داده

انواع مختلفی از مغز تخمه ها وجود دارد که برای مصرف مستقیم با تنوع قیمت وارد بازار می شوند اما در این بین مغز سه تخمه بو داده یک محصول ویژه است.
مغز سه تخمه یک خوارکی فوق العاده است که به صورت بسته بندی شده هم داخل بازار وجود دارد.
اغلب این محصول را به شکل بو داده و نمکی می فروشند و برندهای بزرگی همچون مزمز به عرضه اش روی آورده اند.
انواع مغز تخمه که مهمترین آنها آفتابگردان، کدو و هندوانه می باشند برای تولید مغز سه تخمه استفاده خواهند شد و در نهایت قیمت تمام شده این محصول را سبب می شوند.