مرکز پخش مغز سه تخمه بسته بندی

مغز سه تخمه خام بسته بندی شده برای استفاده در زمینه های تولید مواد غذایی، توسط مرکز های پخش این محصول، به سراسر ایران ارسال می شود.
پی بردن به ارزش غذایی بالا و خواص فراوان مغز تخمه ها، خیلی زود جایگاه آنها را در صنایع خوراکی به وجود آورد و به آنها امتیاز بخشید.
امروزه مغز انواع تخمه و مخصوصا سه تخمه پر مصرف کدو، هندوانه و آفتابگردان را می توانیم از مواد اولیه یا تزئینی ارزشمند حساب کنیم که این مرکز پخش، به فروش عمده شان می پردازد.